el Club d'Atletisme de La Garriga

Avís legal i Privacitat

Política de Privacitat i Responsabilitat

Responsabilitats i Dades Personals


1. Aquest lloc web proporciona informació sobre el Club Atletisme Les Tortugues
2. Propietat Intel•lectual Els continguts d’aquest lloc web, amb inclusió de les imatges, logotips, vídeos o textos són propietat del C.A. Les Tortugues. Inclòs el domini lestortugues.cat. Es permet l’ús d’hipervincles a aquest lloc web i la utilització o reproducció, total o parcial sense ànim de lucre. També dels seus continguts sempre i quan es faci constar la font . Queda prohibit l’ús de frames o qualsevol altre mecanisme destinat a ocultar l’origen o les fonts dels continguts, transformació o explotació d’aquest amb finalitats comercials i/o promocionals. Al mateix temps que siguin contràries a la llei o ordre públic que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge de C.A. Les Tortugues o de tercers legítims o que constitueixin competència deslleial
3. Política de privacitat i Protecció de Dades Personals En navegar per aquestes pàgines, de forma automàtica vostè facilita al servidor informació relativa a la seva direcció IP. Data, hora, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes pàgines, el seu sistema operatiu i el navegador que ha utilitzat. Aquestes dades queden guardades i només s’utilitzaran per controls i realització d’estadístiques, però en cap cas es comunicaran o es cediran a tercers Aquest lloc web no utilitza cookies ni cap altre dispositiu que permeti l’obtenció de dades personals. En el cas que vostè estableixi algun tipus de comunicació amb el C.A. Les Tortugues, via telèfon, fax, correu ordinari o bé electrònic, o a través de formularis de la web, les seves dades es guardaran i s’inclouran en un fitxer propietat del C.A. Les Tortugues. Aquest fitxer està degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en conformitat amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquestes dades seran utilitzades amb la finalitat de donar resposta a la seva consulta, suggeriment o queixa. De la mateixa manera si és per informar o donar servei al C.A. Les Tortugues. Fora dels casos legalment establerts, les seves dades no es comunicaran ni es cediran a tercers sense el seu consentiment. Els interessats tenen dret a accedir, rectificar, cancel•lar o oposar-se a aquestes dades. Per fer-ho s’ha de posar en contacte amb el C.A. Les Tortugues, Banys 21 2n 08530 La Garriga (Barcelona) amb una sol•licitud signada i acompanyada d’una fotocòpia del DNI o bé el passaport.
4. Limitació de responsabilitat: El C.A. Les Tortugues, no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat o la continuïtat d’aquest lloc web. Així com dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servidor, o bé per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o bé d’altres intermediaris o proveïdors per atacs contra el sistema informàtic. Ni tampoc per qualsevol causa que s’escapi al C.A. Les Tortugues La informació d’aquesta web és de caire informatiu, no vinculant per al C.A. Les Tortugues, no contractual i sense que pugui ser considerada com una oferta o part d’un contracte. El C.A. Les Tortugues no respondrà en cap cas dels danys o perjudicis de qualsevol tipus, directes o indirectes, que es puguin ocasionar com a conseqüència de la utilització de la informació continguda en aquesta web. Aquesta utilització seria exclusivament responsabilitat de l’usuari
5. Modificacions i actuacions El C.A. Les Tortugues es reserva el dret d’efectuar en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions i actualitzacions en aquesta web.
6. Titular
Club d atletisme Les Tortugues
NIF G-65113110
C/ dels Banys, 21 2n
08530 LA GARRIGA (Barcelona)
Inscrita en el Registre d’Entitats Esportives amb el nº 14472 a Esplugues del Llobregat el 12 de maig del 2010

Avis legal


Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de dades Personals, informem que les dades incloses en el formulari de reserva s'incorporaran a un fitxer propietat de Chip Timing S.L., amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d'inscripció. A l'enviar aquest formulari, consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les dades personals amb les finalitats exposades i que passen a ser responsabilitat de l'empresa Chip Timing S.L
La pàgina o formulari d'inscripció al qual s'accedeix mitjançant link no és propietat del Club Atletisme les Tortugues, quedant aquesta entitat exempta de qualsevol responsabilitat en cas de fallada o error en el procés de reserva.
El C.A Les Tortugues en cap cas es fa responsable del certificat de seguretat del lloc mitjançant el qual es fa la inscripció, sent completament aliè als problemes de seguretat que s'en puguin derivar.


Formularis


En compliment de la llei 24/2002 de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre LOPD. Així com del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, us comuniquem que la vostra adreça de correu electrònic forma part de la base de dades “inscripcions” propietat del C.A. Les Tortugues. Amb l’única finalitat d’informar-los de productes i serveis del Club. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició o cancel•lació de dades.

REPONSABILITAT CIVIL 

 El C.A. Les Tortugues NO és fa responsabre de cap activitat convocada pels socis. Només és reponsable de les activitats organitzades com a club. Així mateix si que farà difusió de les activitats que organitzin els socis